Untitled Document
HOME > 게시판 > 공지사항

112 2011년 11월 영수기 관리자 2011-12-01 9426

       * 납입회원 명단 *

강서교회                   김영림목사    2011.7~8
강서교회                   서인선목사    2011.7~8
강서교회                   조원집목사    2011.9~10
강서교회                   최부수목사    2011.7~8
거제참좋은교회          박용철목사    2011.10
계양중앙교회             유광선목사    2011.10~11
광명교회                   윤완용목사    2011.12
광석교회                   이상수목사    2011.10~11
구로중앙교회             윤기순목사    2011.12
군산평강교회             권영진목사    2011.11
군위화실교회             최정규목사    2011.11
궁항리교회                오진영목사    2011.11
규암교회                   한경열목사    2011.11
금마제일교회             이유재목사    2011.10
금이동교회                윤효균목사    2011.10~11
기관                         김홍식목사    2011.11
기관                         최귀수목사    2011.5

남광교회                   박윤만목사    2011.11
남천교회                   한규상목사    2011.10
늘사랑교회                강명국목사    2011.10~11
늘푸른교회                윤   성목사    2011.10
늘푸른교회                차임순목사    2011.9
늘푸른교회                이찬호목사    2011.11

답십리교회                민중기목사    2011.11
대덕교회                   곽삼환목사    2011.12
대민교회                   이석민목사    2011.6
대신교회                   김희신목사    2011.1~2
대영교회                   신성균목사    2011.11
대흥교회                   강환경목사    2011.10
도리교회                   임응복목사    2011.11
동부교회                   문형규목사    2011.10~11
동산교회                   문정민목사    2011.10~11
동산중앙교회             이관휘목사    2011.11
동인교회                   박승신목사    2011.9
동해제일교회             이흥재목사    2011.7
두란노교회                김형조목사    2011.4
두란노교회                이상문목사    2012.4~5
드림교회                   안창규목사    2011.11
등대교회                   박주연목사    2011.11

목동능력교회             사진환목사    2011.11~12
목동능력교회             이동석목사    2011.11~12
목천성결교회             김성열목사    2011.9
문래동교회                김성호목사    2011.10
문래동교회                박상곤목사    2011.11

반산교회                   김영수목사    2011.9~10
반포소망교회             이상용목사    2011.11
백석제일교회             김명산목사    2011.2
벧엘교회                   김성화목사    2011.11
벧엘교회                   김신호목사    2011.10
벧엘교회                   김옥정목사    2011.10
벧엘교회                   김장경목사    2009.3
벧엘교회                   이상복목사    2011.11
복된교회                   류우열목사    2011.10
봉일천교회                왕영종목사    2011.4
비산동교회                이현실목사    2011.11
비전교회                   이기언목사    2011.11
빛과소금교회             송영만목사    2009.11~2010.4

사랑의교회                윤병선목사    2011.10
사랑의동산교회          송재원목사    2011.8
산소망교회                김용수목사    2011.11
삼성중앙교회             임찬수목사    2012.2~3
새반석교회                노윤경목사    2011.11
새생명교회                강병구목사    2011.11
새생명교회                최병진목사    2011.7
새에덴교회                김영국목사    2011.10
새우물안디옥교회       윤봉한목사    2011.10~11
새하늘의교회             박승식목사    2011.10
생명수교회                김영일목사    2011.11
생명줄교회                신동필목사    2011.11
샬롬교회                   조한섭목사    2011.10
서부교회                   이성은목사    2011.10
서울중앙교회             오성택목사    2011.11
서정교회                   왕영신목사    2011.10

선교사                      원성업목사    2011.8~11
선교사                      최종길목사    2011.10
선교사                      김익환목사    2011.7
선교사                      박풍균목사    2010.9
선교사                      정정모목사    2011.11
선교사                      최승일목사    2011.5~6
선교사                      한덕수목사    2011.10~11

선한이웃교회             윤석주목사    2011.11
성결대학교회             문한배목사    2011.11
성도교회                   배상길목사    2010.5
성동교회                   이영훈목사    2011.11
성산교회                   김종식목사    2011.11
성서교회                   김낙중목사    2011.11
성은교회                   이윤형목사    2011.11
소망교회                   김규식목사    2011.10
소명교회                   이동삼목사    2011.10
속초중앙교회             윤공수목사    2011.11
수원제일교회             이후직목사    2011.11
수원중앙교회             안희용목사    2011.11
시냇가푸른나무교회    신용백목사    2011.11
시흥반석교회             박익배목사    2011.5
신림동교회                이흥배목사    2011.12
신림동중앙교회          나세웅목사    2010.6~7
신림제일교회             박충신목사    2011.4
신봉교회                   유재하목사    2011.11
신수동교회                김삼일목사    2011.11
신수동교회                김영수목사    2011.11
신수동교회                이규헌목사    2011.11
신안교회                   김성수목사    2011.10
신월동교회                고용복목사    2011.11
신일교회                   조두천목사    2011.11
신지중앙교회             곽원택목사    2008.12
신흥교회                   양택식목사    2011.9

싹튼교회                   정명섭목사    2011.11

아름다운교회             손성호목사    2011.11
안산참좋은교회          박천영목사    2011.11
안산흰옷교회             이신현목사    2012.2
안성중앙교회             송용현목사    2011.11
안양교회                   강대일목사    2011.10
연희교회                   백봉기목사    2011.11
열린문교회                박경순목사    2011.11
영광교회                   이정길목사    2011.8
영문중앙교회             윤종범목사    2011.11
영은교회                   공요섭목사    2011.11
예수꿈교회                장세종목사    2011.9
예수사람들교회          이정소목사    2011.11
예지교회                   김미자목사    2011.11
왕성교회                   심충보목사    2011.11
운양교회                   김남수목사    2011.11
운양교회                   이상화목사    2011.11
울산수암교회             전상욱목사    2011.11
율암교회                   신선범목사    2011.11
은총생명교회             차창선목사    2011.9
의정부중앙교회          노병호목사    2011.6
일정리교회                이남승목사    2011.10
임계행복한교회          김명남목사    2011.11

정화교회                   진순천목사    2011.11
조령교회                   김영재목사    2011.11
좋은우리교회             라종철목사    2011.8~9
좋은이웃교회             이만수목사    2011.11
좋은이웃교회             김윤석목사    2011.7~8
주사랑교회                박인창목사    2011.11
중앙교회                   심현구목사    2011.11
진해수도교회             양수창목사    2011.11

참빛교회                   윤석용목사    2011.2
참사랑교회                조영선목사    2011.10
참좋은교회                김원교목사    2011.11
참좋은교회                한정수목사    2011.11
창신교회                   이종복목사    2011.11
청남교회                   안영주목사    2010.2
청산제일교회             윤남희목사    2011.11~12
청산지리교회             최환규목사    2011.11
청소년교회                곽   광목사    2011.11
청양성광교회             최세진목사    2011.8
청주소망교회             김종열목사    2011.11 / 2006.2~2007.12
충만교회                   김정규목사    2011.11
충민교회                   이제수목사    2011.7
충훈부교회                이봉범목사    2011.11

태평교회                   송진욱목사    2011.11

파주안디옥교회          이정선목사    2011.11
팔복교회                   이강윤목사    2010.12
팽목교회                   김성욱목사    2011.10~11
평강교회                   이기운목사    2011.7
평안교회                   김상선목사    2011.8~11
평화교회                   최종인목사    2011.11
평화제일교회             이종화목사    2011.11
포천중앙교회             박주동목사    2011.9
푸른교회                   고영일목사    2011.8~11
풍성한교회                구자신목사    2011.11

하늘동산교회             서정범목사    2011.11
하늘샘교회                이종욱목사    2011.11
하일교회                   장광우목사    2011.9~11
한우리교회                고광석목사    2011.11
한우리교회                유상민목사    2011.11
한우리교회                정숙연전도사 2011.11
합덕제일교회             유제곤목사    2011.11
행복한교회                이효진목사    2011.11
행복한교회                서인원목사    2011.11
행복한목양교회          정영달목사    2011.11
홍성중앙교회             고영준목사    2011.10
활천교회                   유병은목사    2011.10
효민교회                   이익로목사    2006.6~2008.11
흰돌교회                   이봉준목사    2011.11

이전글 ▲    목사안수대상자 가입안내
다음글 ▼   2011년 10월 영수기