Untitled Document
HOME > 게시판 > 공지사항

120 2012년 6월 영수기 관리자 2012-07-02 2820

      * 신규가입 회원 *

강원     후평제일교회   한정자목사
서울서  신월동교회      고신원목사


      * 납입회원 *

강서교회                   손항모목사    2012.6
강원교회                   김순근목사    2012.5~6
거제참좋은교회          박용철목사    2012.6
검단승리교회             안일상목사    2012.6
계양중앙교회             유광선목사    2012.6
고천교회                   김만수목사    2011.4
광명교회                   윤완용목사    2012.7
군산평강교회             권영진목사    2012.6
군위무성교회             최정규목사    2012.6
궁항리교회                오진영목사    2012.6
규암교회                   한경열목사    2012.6
금마제일교회             이유재목사    2012.5
금마중앙교회             김명수목사    2012.5~6
금이동교회                윤효균목사    2012.6

기관                         김홍식목사    2012.6
기관                         손성호목사    2012.6
기타                         심창섭목사    2011.4

나눔교회                   홍수호목사    2010.6~7
남광교회                   박윤만목사    2012.6
남천교회                   한규상목사    2012.4
늘푸른교회                윤   성목사    2012.5
늘푸른교회                이찬호목사    2012.6

답십리교회                민중기목사    2012.6
대민교회                   이석민목사    2012.1
대영교회                   신성균목사    2012.6
대흥교회                   강환경목사    2012.5
도봉교회                   정찬덕목사    2012.5~6
동산중앙교회             이관휘목사    2012.5~6
동인교회                   박승신목사    2012.1
드림교회                   안창규목사    2012.6
등대교회                   박주연목사    2012.6
등촌제일교회             손진락목사    2012.5~6

목동능력교회             사진환목사    2012.6
목동능력교회             이동석목사    2012.6
목천교회                   김성열목사    2012.5
문래동교회                김성호목사    2012.5
문래동교회                박상곤목사    2012.6
문래동교회                양준기목사    2012.6

반산교회                   김영수목사    2012.3~4
반포소망교회             이상용목사    2012.6
벧엘교회                   김성화목사    2012.6
벧엘교회                   김신호목사    2012.4
벧엘교회                   이상복목사    2012.6
벧엘교회                   김옥정목사    2012.5
벧엘교회                   이상복목사    2012.7
복된교회                   류우열목사    2012.5
봉성교회                   한경상목사    2011.8~9
부용중앙교회             김주현목사    2012.6
비산동교회                이현실목사    2012.6
비전교회                   이기언목사    2012.6

사랑샘교회                이종화목사    2012.6
사랑의교회                윤병선목사    2012.5
사랑의동산교회          송재원목사    2012.3
산돌교회                   백인식목사    2012.1
삽교교회                   이제수목사    2012.6
새반석교회                노윤경목사    2012.1~3
새벽이슬교회             이승훈목사    2012.6
새생명교회                강병구목사    2012.5~6
새생명교회                김상인목사    2012.6
새에덴교회                김영국목사    2012.5
새우물안디옥교회       윤봉한목사    2012.4
새하늘의교회             박승식목사    2012.7
생명수교회                김영일목사    2012.5
생명줄교회                신동필목사    2012.6
서광교회                   박축복목사    2012.5~6
서안양교회                조현우목사    2012.6
서울중앙교회             오성택목사    2012.6
서정교회                   왕영신목사    2012.6

선교사                      백규현목사    2012.6
선교사                      최종길목사    2012.4
선교사                      한덕수목사    2012.6
선교사                      김익환목사    2012.2
선교사                      박풍균목사    2012.4
선교사                      정정모목사    2012.6
선교사                      추상안목사    2012.6
선교사                      최승일목사    2012.2

선한이웃교회             윤석주목사    2012.6
성광교회                   유명수목사    2011.8
성도교회                   배상길목사    2010.12~2011.2
성동교회                   이영훈목사    2012.6
성산교회                   김종식목사    2012.6
성서교회                   김낙중목사    2012.6
성실교회                   서춘석목사    2012.5
성은교회                   이윤형목사    2012.5
세광교회                   이월량목사    2012.1
세광교회                   박길영목사    2012.6
세움교회                   차종관목사    2012.5
소명교회                   이동삼목사    2012.5
속초중앙교회             윤공수목사    2012.6
속초참좋은교회          고한규목사    2012.6
수도교회                   양수창목사    2012.6
수원제일교회             이후직목사    2012.6
수원중앙교회             안희용목사    2012.6
시냇가푸른나무교회    신용백목사    2012.6
시흥반석교회             박익배목사    2011.9
시흥중앙교회             김성은목사    2011.9
신림동교회                이흥배목사    2012.8
신림동중앙교회          나세웅목사    2011.8~9
신림제일교회             박충신목사    2011.11
신봉교회                   유재하목사    2012.6
신수동교회                김삼일목사    2012.6
신수동교회                김영수목사    2012.6
신수동교회                김윤환목사    2012.6
신수동교회                이규헌목사    2012.6
신안교회                   김성수목사    2012.5
신월동교회                고신원목사    2012.6
신지중앙교회             곽원택목사    2012.6
신흥교회                   양택식목사    2012.4
싹튼교회                   정명섭목사    2012.6

안산실로암교회          안현자목사    2012.5
안성중앙교회             송용현목사    2012.4~5
양문교회                   박병지목사    2012.6
열린문교회                박경순목사    2012.6
영광교회                   이정길목사    2012.4~5
영문중앙교회             윤종범목사    2012.6
영빈교회                   원요준목사    2011.10~2012.2
예수꿈교회                장세종목사    2012.4
예수사람들교회          이정소목사    2012.6
예지교회                   김미자목사    2012.6
오산교회                   진상만목사    2012.5~6
왕성교회                   심충보목사    2012.6
운양교회                   김남수목사    2012.6
운양교회                   이상화목사    2012.6
운양교회                   이효근목사    2012.6
울산수암교회             전상욱목사    2012.6
원주신흥교회             박   선전도사 2012.6
월송리교회                이영구목사    2012.6
율암교회                   신선범목사    2012.6
의정부중앙교회          노병호목사    2012.1
일정리교회                이남승목사    2012.5
임계행복한교회          김명남목사    2012.6

정다운교회                박찬용목사    2012.6
정화교회                   진순천목사    2012.6
제일교회                   노윤식목사    2012.6
조령교회                   김영재목사    2012.6
좋은이웃교회             이만수목사    2012.6
주사랑교회                박인창목사    2012.6
중앙교회                   심현구목사    2012.6

참빛교회                   윤석용목사    2012.4
참사랑교회                조영선목사    2012.5~7
참좋은교회                한정수목사    2012.6
참좋은교회                김원교목사    2012.6
창신교회                   이종복목사    2012.6
청남교회                   안영주목사    2010.9
청산제일교회             윤남희목사    2012.4~5
청산지리교회             최환규목사    2012.6
청소년교회                곽   광목사    2012.6
충만교회                   김정규목사    2012.6
충훈부교회                이봉범목사    2012.6

태평교회                   송진욱목사    2012.6

파주안디옥교회          이정선목사    2012.6
팔복교회                   이강윤목사    2011.7
팽목교회                   김성욱목사    2012.5
평강교회                   이기운목사    2012.2
평안교회                   김상선목사    2012.6
평화교회                   최종인목사    2012.6
포천중앙교회             박주동목사    2012.3
풍성한교회                구자신목사    2012.6

하늘동산교회             서정범목사    2012.6
하늘문교회                조흥영목사    2012.6
하늘빛교회                김원태목사    2012.5~6
하늘샘교회                이종욱목사    2012.6
하일교회                   장광우목사    2012.6~9
한사랑교회                신건재목사    2012.6
한우리교회                고광석목사    2012.6
한우리교회                정숙연전도사 2012.6
한우리교회                유상민목사    2012.6
합덕제일교회             유제곤목사    2012.6
행복한교회                이효진목사    2012.5~6
행복한목양                정영달목사    2012.5
호남교회                   이용범목사    2012.6
홍성중앙교회             고영준목사    2012.6
화평교회                   심만섭목사    2012.6
활천교회                   유병은목사    2012.5
후평제일교회             한정자목사    2007.5이전글 ▲    2012년 7월 영수기
다음글 ▼   2012년 5월 영수기