Untitled Document
HOME > 게시판 > 공지사항

2012년 1월 영수기 관리자 2012-02-03 10520

     * 신규가입회원 *

대은소망교회           안상준전도사
동광제일교회           최영민전도사
들소리교회              양승록전도사
베데스다교회           박경애전도사
복된교회                 박인천전도사
비전교회                 김재일전도사
새누리교회              이   웅전도사
서초교회                 박성봉전도사
성결대학교회           박형선전도사
성광교회                 원성란전도사
성산교회                 백승렬전도사
소생교회                 김연정전도사
시드니임마누엘교회  한상무전도사
신광살리는교회        김성목전도사
신암교회                 김영재전도사
안강동부교회           정재화전도사
안디옥교회              이재륙전도사
안성좋은이웃교회     황윤길전도사
안양성결교회           한동협전도사
운양교회                 박종대전도사
이천사랑교회           이명규전도사
임마누엘교회           안재숙전도사
정다운교회              박찬용전도사
지성교회                 임동선전도사
질경이마을교회        신성휴전도사
창대교회                 김복수전도사
창신교회                 김영재전도사
충훈부교회              김형균전도사
포항평안교회           전경덕목사
하나님동산교회        신정아전도사
한사랑교회              김민용전도사
효민교회                 박혁규전도사
호남교회                 이용범목사

     * 납입회원 *

가사교회                 조병남목사      2011.12~2012.1
강서교회                 조원집목사      2011.12
강서교회                 김영림목사      2011.12
거제참좋은교회        박용철목사      2011.12~2012.1
고천교회                 김만수목사      2010.11
광명교회                 윤완용목사      2012.2
광석교회                 이상수목사      2012.1
구로중앙교회           윤기순목사      2012.1~2
군산평강교회           권영진목사      2012.1
군위화실교회           최정규목사      2012.1
궁항리교회              오진영목사      2012.1
규암교회                 한경열목사      2012.1
금마제일교회           이유재목사      2011.12
금이동교회              윤효균목사      2012.1

기관                       김홍식목사      2012.1
기타                       심창섭목사      2010.11

남광교회                 박윤만목사      2012.1
남천교회                 한규상목사      2011.12
늘사랑교회              강명국목사      2012.1
늘찬양교회              김온배목사      2011.11~2012.1
늘푸른교회              이찬호목사      2012.1
늘푸른교회              차임순목사      2011.11
늘푸른교회              윤   성목사      2011.12

답십리교회              민중기목사      2012.1
대덕교회                 곽삼환목사      2012.2
대민교회                 이석민목사      2011.8
대신교회                 김희신목사      2011.5
대영교회                 신성균목사      2012.1
대흥교회                 강환경목사      2011.12
도리교회                 임응복목사      2012.1
동광제일교회           최영민전도사   2012.1
동부교회                 문형규목사      2012.1
동산교회                 문정민목사      2012.1
동산중앙교회           이관휘목사      2012.1
동인교회                 박승신목사      2011.11
동해제일교회           이흥재목사      2011.9
드림교회                 안창규목사      2012.1
들소리교회              양승록전도사   2012.1
등대교회                 박주연목사      2012.1
등촌제일교회           손진락목사      2012.1

만국교회                 신용수목사      2011.6
목동능력교회           사진환목사      2012.1
목동능력교회           이동석목사      2012.1
문래동교회              양준기목사      2012.1
문래동교회              김성호목사      2011.12
문래동교회              박상곤목사      2012.1

반산교회                 김영수목사      2011.11~12
반포소망교회           이상용목사      2012.1
백석제일교회           김명산목사      2011.3
베데스다교회           박경애전도사   2012.1
벧엘교회                 김옥정목사      2011.12
벧엘교회                 김성화목사      2012.1
벧엘교회                 김신호목사      2011.12
벧엘교회                 김장경목사      2009.5~2012.1
복된교회                 류우열목사      2011.12
부용중앙교회           김주현목사      2012.1
비산동교회              이현실목사      2012.1
비전교회                 김재일전도사   2012.1
비전교회                 이기언목사      2012.1

사랑마을교회           김현숙목사      2009.1~12,2012.1
사랑샘교회              이종화목사      2012.1
사랑의교회              성권용목사      2011.9~2012.2
사랑의교회              윤병선목사      2011.12
사랑의동산교회        송재원목사      2011.10
산돌교회                 백인식목사      2011.10~11
산소망교회              김용수목사      2012.1
새누리교회              이   웅전도사   2012.1
새반석교회              노윤경목사      2012.1
새벽이슬교회           이승훈목사      2012.1
새생명교회              강병구목사      2012.1
새생명교회              최병진목사      2011.10
새에덴교회              김영국목사      2011.12
새우물안디옥교회     윤봉한목사      2012.1
새하늘의교회           박승식목사      2012.1
생명수교회              김영일목사      2012.1
생명줄교회              신동필목사      2012.1
샬롬교회                 조한섭목사      2011.11~12
서광교회                 박축복목사      2012.1
서부교회                 이성은목사      2011.12
서울연희교회           백봉기목사      2012.1
서울중앙교회           오성택목사      2012.1
서정교회                 왕영신목사      2011.12
서초교회                 박성봉전도사   2012.1

선교사                    최승일목사      2011.7~8
선교사                    최정식목사      2012.1
선교사                    추상안목사      2011.2
선교사                    김익환목사      2011.9
선교사                    최종길목사      2011.12
선교사                    한상무전도사   2012.1
선교사                    박풍균목사      2010.11
선교사                    백규현목사      2007.1~2012.1
선교사                    정정모목사      2012.1
선교사                    한덕수목사      2012.1

선한이웃교회           윤석주목사      2012.1
성결대학교회           박형선전도사   2012.1
성광교회                 원성란전도사   2012.1
성도교회                 배상길목사      2010.7
성동교회                 이영훈목사      2012.1
성산교회                 김종식목사      2012.1
성산교회                 백승렬전도사   2012.1
성서교회                 김낙중목사      2012.1
성실교회                 서춘석목사      2011.12
성은교회                 이윤형목사      2012.1
성현교회                 김부열목사      2011.1~12
세광교회                 황명순목사      2010.8~2011.3
세광교회                 이월량목사      2011.8
소망교회                 김규식목사      2011.12
소명교회                 이동삼목사      2011.12
속초중앙교회           윤공수목사      2012.1
속초참좋은교회        고한규목사      2012.1
수도교회                 양수창목사      2012.1
수원제일교회           이후직목사      2012.1
수원중앙교회           안희용목사      2012.1
시냇가푸른나무교회  신용백목사      2012.1
시흥반석교회           박익배목사      2011.7
신광교회                 김성목전도사   2012.1
신리교회                 김문식목사      2012.1
신림동교회              이흥배목사      2012.2
신림동중앙교회        나세웅목사      2010.10~11
신림제일교회           박충신목사      2011.6
신봉교회                 유재하목사      2012.1
신수동교회              김삼일목사      2012.1
신수동교회              김영수목사      2012.1
신수동교회              이규헌목사      2012.1
신수동교회              김윤환목사      2012.1
신안교회                 김성수목사      2011.12
신월동교회              고용복목사      2012.1
싹튼교회                 정명섭목사      2012.1

아름다운교회           손성호목사      2012.1
안강동부교회           정재화전도사   2012.1
안디옥교회              이재륙전도사   2012.1
안성좋은이웃교회     황윤길전도사   2012.1
안양성결교회           한동협전도사   2012.1
열린문교회              박경순목사      2012.1
영광교회                 이정길목사      2011.12
영문중앙교회           윤종범목사      2012.1
영암교회                 임태진목사      2011.6
예수꿈교회              장세종목사      2011.11
예수사람들교회        이정소목사      2012.1
예지교회                 김미자목사      2012.1
왕성교회                 심충보목사      2012.1
운양교회                 김남수목사      2012.1
운양교회                 박종대전도사   2012.1
운양교회                 이상화목사      2012.1
운양교회                 이효근목사      2012.1
울산수암교회           전상욱목사      2012.1
월송리교회              이영구목사      2012.1~2
율암교회                 신선범목사      2012.1
은총생명교회           차창선목사      2011.10~11
의정부중앙교회        노병호목사      2011.8
이천사랑교회           이명규전도사   2012.1
일광교회                 박종학목사      2011.9~12
일정리교회              이남승목사      2011.12
임계행복한교회        김명남목사      2012.1
임마누엘교회           안재숙전도사   2012.1

정다운교회              박찬용전도사   2012.1
정화교회                 진순천목사      2012.1
조령교회                 김영재목사      2012.1
좋은우리교회           라종철목사      2011.11
좋은이웃교회           김윤석목사      2011.9~10
좋은이웃교회           이만수목사      2012.1
주사랑교회              박인창목사      2012.1
중앙교회                 심현구목사      2012.1
지성교회                 임동선전도사   2012.1

참사랑교회              조영선목사      2011.12
참좋은교회              김원교목사      2012.1
참좋은교회              한정수목사      2012.1
창대교회                 김복수전도사   2012.1
창신교회                 김영재전도사   2012.1
창신교회                 이종복목사      2012.1
청남교회                 안영주목사      2010.4
청산제일교회           윤남희목사      2012.1
청산지리교회           최환규목사      2012.1
청양성광교회           최세진목사      2011.10
청운교회                 서인원목사      2012.1
충만교회                 김정규목사      2012.1
충훈부교회              이봉범목사      2012.1
충훈부교회              김형균전도사   2012.1

태평교회                 송진욱목사      2012.1
파주안디옥교회        이정선목사      2012.1
팔복교회                 이강윤목사      2011.2
팽목교회                 김성욱목사      2011.12~2012.1
평강교회                 유선호목사      2012.1
평강교회                 이기운목사      2011.9
평안교회                 김상선목사      2012.1
평화교회                 최종인목사      2012.1
푸른교회                 고영일목사      2011.12~2012.1
풍성한교회              구자신목사      2012.1

하나님동산교회        신정아전도사   2012.1
하늘동산교회           서정범목사      2012.1
하늘샘교회              이종욱목사      2012.1
한사랑교회              김민용전도사   2012.1
한우리교회              유상민목사      2012.1
한우리교회              고광석목사      2012.1
한우리교회              정숙연전도사   2012.1
합덕제일교회           유제곤목사      2012.1
행복한교회              이효진목사      2012.1
행복한목양교회        정영달목사      2012.1
활천교회                 유병은목사      2011.12
흰돌교회                 이봉준목사      2012.1


이전글 ▲    2012년 2월 영수기
다음글 ▼   2011년 12월영수기